Dla pracownika

Nasza Agencja Pośrednictwa Pracy nie pobiera opłat od osób poszukujących pracy.

Praca dla cudzoziemca

Powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia

Na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzania wykonywania pracy cudzoziemcowi możemy zatrudniać obywateli: Białorusi, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Armenii i Ukrainy.

Mogą oni podejmować krótkoterminową pracę w Polsce do sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy bez obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę.

Ważne jest, aby okres pracy obliczyć zgodnie z datami wjazdu i wyjazdu obcokrajowca z Polski. Limit sześciu miesięcy dotyczy cudzoziemca, a nie wykonywania pracy u konkretnego pracodawcy, gdyż dany obcokrajowiec może podejmować pracę u kilku pracodawców. Musi się jedynie zmieścić w określonym dla niego czasie, czyli 6 miesięcy.

Zezwolenie na pracę

Każdy cudzoziemiec, który na mocy przepisów nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce, chcący podjąć zatrudnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi posiadać odpowiednie zezwolenie.

Stroną postępowania administracyjnego jest pracodawca, co oznacza, że o wydanie zezwolenia wnioskuje pracodawca, który ma zamiar zatrudnić obcokrajowca,  nie sam cudzoziemiec. Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca wraz z wymaganymi dokumentami powinien być złożony co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem zatrudnienia bądź przedłużenia zatrudnienia cudzoziemca.

Zezwolenie na pracę jest wydawane na czas określony, nie dłuższy nić 3 lata i może być przedłużone. W przypadku gdy cudzoziemiec pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej, która na dzień złożenia wniosku zatrudnia powyżej 25 osób, wojewoda może wydać zezwolenie na pracę na okres nie dłuższy niż 5 lat. Zezwolenia wydawane są dla konkretnego pracodawcy, konkretnego cudzoziemca oraz w konkretnym miejscu i na konkretnym stanowisku, na czas oznaczony datami.

Wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa) (typ D).

Przepisy dotyczące zatrudnienia cudzoziemców w Polsce reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 149, z późn.zm.) oraz rozporządzenie wykonawcze.